Статья

Larisa L. Polionskaya, Maksim V. Trushin. Urgent issues of improving legal mechanisms for preventing and combating corruption, preventing, and resolving conflicts of interest in the establishments set up to fulfill the tasks assigned to the Government of the Russian Federation

UDK: 342.9


Larisa L. Polionskaya - Leading expert of the Department of Coordination, Methodological and Legal Support of the Center of Anti-Corruption Activities of JSC “Russian Railways”

Maksim V. Trushin - Head of the Department of Coordination, Methodological and Legal Support; Deputy Director of the Center of Anti-Corruption Activities of JSC “Russian Railways”


Abstract. In the current paper, based on an analysis of the application of anti-corruption legislation, legal mechanisms for combating corruption, preventing, and resolving conflicts of interest, practices and procedures of organizations created to fulfill the tasks assigned to the Government of the Russian Federation there has been concluded about the impact of the effectiveness of these procedures on minimizing corruption. There has been considered an experience of JSC “Russian Railways” in the adoption of systemic anti-corruption measures and the development of business ethics and analyzed the efficiency and their applicability. The study result obtained using the methodology of formal legal analysis and systemic legal approach can help disseminate the experience of JSC “Russian Railways” and bring a positive effect in improving measures to prevent corruption in the establishments set up to fulfill the tasks assigned to the Government of the Russian Federation.


Keywords: anti-corruption legislation and recommendations; prevention of corruption offences; conflict of interest; legal training and propaganda in the field of preventing and combating corruption; anti-corruption compliance.


References:

  1. Polionskaya, L. L. Aktual'nyye voprosy predotvrashcheniya i uregulirovaniya konflikta interesov v organizatsiyakh, sozdannykh dlya vypolneniya zadach, postavlennykh pered Pravitel'stvom Rossiyskoy Federatsii (na primere otkrytogo aktsionernogo obshchestva «Rossiyskiye zheleznyye dorogi») [Current issues of preventing and resolving conflicts of interest in organizations created to fulfill the tasks assigned to the Government of the Russian Federation (on the example of the open joint-stock company "Russian Railways")] / L. L. Polionskaya, A. I. Zemlin // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2020. ― № 1(33). ― S. 20—31.
  2. Koryakin, V. M. Protivodeystviye korruptsii v kommercheskoy organizatsii s gosudarstvennym uchastiyem (po materialam otkrytogo aktsionernogo obshchestva «Rossiyskiye zheleznyye dorogi») [Anti-corruption in a commercial organization with state participation (based on materials from the open joint-stock company “Russian Railways”)]: uchebnoye posobiye / V. M. Koryakin, Ye. A. Nesterov. — 3-ye izd., pererab. i dop. — Moskva : Yuridicheskiy institut RUT (MIIT), 2024.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: