Статья

Vera V. Smirnova, Sergey Al. Pravkin. Legal basis for application of the concession model in the transport sector

UDK: 347.463:658.115


Vera V. Smirnova - Candidate of Law, associate professor, Russian University of Transport, veryvera@list.ru

Sergey Al. Pravkin - Candidate of Law, associate professor, Russian University of Transport, Pravkin@bk.ru


Abstract. The current paper has presented the analysis of application of the concession financing model in the transport sector. The concession model, being a kind of public-private partnership, is innovative, allowing making public partner agreements with the private sector, developing managerial and financial potential. The use of the concession model by the public partner does not require large costs, which go to private business and project financers. The concession model is a model of cooperation between a customer and a contractor-concessioner is the most popular in the transport sector. At the same time, risks, costs, obligations are shared. The joint implementation of investment projects makes it possible to obtain an agreed result related to the modernization and operation of the transport sector. At the same time, the concession is a successful mechanism for sustainable growth. The purpose of the paper was to study the legal basis of the concession model, to identify legal ways to ensure the financing of the concession, which, in turn, ensures the effective management of the financial assets of the parties.


Keywords: concession agreement; concessor; concessioner; private partner; public partner; investment relations; transport industry.


References:

  1. Dmitriyev, A. V. Tsifrovizatsiya transportno-logisticheskikh uslug na osnove primeneniya tekhnologii dopolnennoy real'nosti [Digitalization of transport and logistics services based on the use of augmented reality technology] / A. V. Dmitriyev // Vestnik YUUrGU. ― Seriya ekonomika i menedzhment. ― 2018. ― № 2. ― S. 169―178.
  2. Kilinkarov, V. V. Aktual'nyye problemy i tendentsii v praktike razresheniya sporov v sfere publichno-chastnogo partnerstva v Rossii [Actual problems and trends in the practice of resolving disputes in the field of public-private partnership in Russia] / V. V. Kilinkarov // Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiyskoy Federatsii. ― 2018. ― № 4. ― S. 62—103.
  3. Mashinova, A. S. Pravovyye aspekty vnedreniya tsifrovoy zheleznoy dorogi v ekonomicheskuyu sistemu Rossiyskoy Federatsii [Legal aspects of the implementation of the digital railway in the economic system of the Russian Federation] / A. S. Mashinova // Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii, nauke i promyshlennosti. Sbornik nauchnykh trudov XIV Mezhdunarodnoy konferentsii i XII Mezhdunarodnogo konkursa nauchnykh i nauchno-metodicheskikh rabot. — Moskva : Ekon-Inform, 2019.
  4. Pravkin, A. S. Mekhanizm pravovogo upravleniya investitsiyami v transportnoy sfere s uchetom primeneniya otdel'nykh modeley gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [The mechanism of legal management of investments in the transport sector, taking into account the use of individual models of public-private partnerships] / A. S. Pravkin, V. V. Smirnova // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2019. ― № 2(30). ― S. 112―124.
  5. Pravovyye i finansovo-ekonomicheskiye sredstva dostizheniya tseley ustoychivogo razvitiya [Legal and financial and economic means of achieving sustainable development goals]: monografiya / pod redaktsiyey G. F. Ruchkinoy, A. M. Lapinoy. — Moskva : Prometey, 2022.
  6. Kholodkova, YU. S. Ponyatiye i pravovaya priroda kontsessionnykh soglasheniy [The concept and legal nature of concession agreements] / YU. S. Kholodkova // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. ― 2016. ― № 405. ― S. 184―189.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: