Статья

Gennady Yu. Leshchov, Svetlana V. Borisova. Self-regulation in transport education as a kind of legal regulation in transport

UDK: 378.018.43:656


Gennady Yu. Leshchov - Candidate of Economic Sciences, Russian University of Transport

Svetlana V. Borisova - Candidate of Law, docent, Russian University of Transport


Abstract. The current paper deals with the study of self-regulation as a kind of legal regulation in transport education and its organizational forms in the form of self-regulatory organizations established to provide an additional mechanism for monitoring the activities of business entities in this area. There has been proposed a new form of self-regulation in the field of transport education based on the extended and mixed nature of the subject composition of participation. The authors have formulated specific proposals for changing the norms of the legislation on self-regulatory organizations and on education.


Keywords: self-regulation; transport education; self-regulatory organizations; public law; private law.


References:

  1. Borisova, S. V. Regulirovaniye otnosheniy v sfere transporta na osnove konvergentsii chastnogo i publichnogo prava transporte [Regulation of relations in the field of transport based on the convergence of private and public transport law] / S. V. Borisova // Mir transporta. ― 2019. ― 17(2). ― S. 44―55 // https://doi.org/10.30932/1992-3252-2019-17-2-44-55
  2. Yegorova, M. A. Kontseptsiya sovershenstvovaniya mekhanizmov samoregulirovaniya: pro et contra: monografiya [The concept of improving self-regulation mechanisms: pro et contra] / M. A. Yegorova. ― Moskva, Yustitsinform, 2017.
  3. Zemlin, A. I. Aktual'nyye napravleniya i problemy formirovaniya i sovershenstvovaniya pravovoy kul'tury spetsialista na transporte v sovremennykh usloviyakh [Actual directions and problems of formation and improvement of the legal culture of a specialist in transport in modern conditions] / A. I. Zemlin // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2021. ― № 3(39). ― S. 22―31.
  4. Korovyakovskiy, D. G. K voprosu o vzaimosvyazi transportnogo i tamozhennogo obrazovaniya (na osnove mirovogo opyta) federatsii [To the question of the relationship between transport and customs education (on the basis of world experience) of the federation] / D. G. Korovyakovskiy // Tamozhennoye delo. ― 2018. ― № 1. ― S. 34—37.
  5. Leskova, YU. G. Kontseptual'nyye i pravovyye osnovy samoregulirovaniya predprinimatel'skikh otnosheniy [Conceptual and legal foundations of self-regulation of entrepreneurial relations] / YU. G. Leskova. ― Moskva : Statut, 2013.
  6. Leshchov, G. YU. Sovremennaya sistema transportnogo obrazovaniya v kontekste upravleniya bezopasnost'yu na transporte: problemy i perspektivy razvitiya [Modern system of transport education in the context of transport safety management: problems and development prospects] / G. YU. Leshchov // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2021. ― № 4(40). ― S. 36―43.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: