Статья

Ivan V. Kholikov. Review on the textbook edited by Professor A. I. Zemlin “Legal support of professional activities (for students of Transport universities)”

Ivan V. Kholikov - Doctor of Law, professor, professor of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation


Abstract. The current paper has presented the review on the textbook “Legal support of professional activities (for students of Transport universities)”, prepared by the staff of the department Transport Law’ of the Law Institute of the Russian University of Transport edited by the Doctor of law, professor, head of the department ‘, honored scientist of the Russian Federation Aleksandr Ig. Zemlin.


Keywords: transport; law; legislation; training; legal support of transport activities.


References:

  1. Zemlin, A. I. Aktual'nyye problemy pravovogo obespecheniya bezopasnosti transportnoy infrastruktury [Actual problems of legal security of transport infrastructure]: monografiya / A. I. Zemlin, I. V. Kholikov, A. A. Mel'nikova. — Moskva : Yuridicheskiy institut MIIT, 2019.
  2. Klenov, M. V. Pravovyye i organizatsionnyye voprosy kontrolya za sostoyaniyem zdorov'ya rabotnikov i okazaniya meditsinskoy pomoshchi passazhiram na transporte v Rossii [Legal and organizational issues of control over the health of workers and the provision of medical care to passengers on transport in Russia] / M. V. Klenov, I.V. Kholikov // Mir transporta. — 2019. — № 3.
  3. Kholikov, I. V. Mezhdunarodno-pravovyye aspekty realizatsii Transportnoy strategii Rossiyskoy Federatsii v sfere meditsinskogo obespecheniya na transporte [International legal aspects of the implementation of the Transport Strategy of the Russian Federation in the field of medical support in transport] // Transportnoye pravo i bezopasnost'. — 2018. — № 4 (28).
  4. Pravovedeniye dlya studentov transportnykh vuzov [Jurisprudence for students of transport universities]: uchebnik dlya vuzov / A. I. Zemlin [i dr.] ; pod obshchey redaktsiyey A. I. Zemlina. — 4-ye izd., pererab. i dop. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2020.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: