Статья

Viktor V. Koryakin., Evgeny Al. Nesterov. Legal, theoretical and methodological basis for the application of a risk-based approach to the state transport control (supervision)

UDK: 342.951:656


Viktor V. Koryakin - Doctor of Law, professor, Russian University of Transport

Evgeny Al. Nesterov - Candidate of Law, the head of the Law Institute of the Russian University of Transport


Abstract. The current paper has considered the essence and content of the risk-based method of transport control and supervision. There have been presented various points of view on this method of state control (supervision), its advantages and disadvantages. There has been given a scientific and practical commentary on legislative and by-laws regulating transport control and supervision. There has been substantiated that the widespread introduction of the risk-based method will significantly improve the efficiency of control and supervision activities in the field of transport.


Keywords: control and supervisory activities; state transport control (supervision); a risk-based approach to the state transport control (supervision); transport safety; transport security.


References:

  1. Klyuchevskaya, N. Risk-oriyentirovannyy podkhod: prioritet reformy goskontrolya [Risk-based approach: the priority of state control reform] / N. Klyuchevskaya // SPS «Garant».
  2. Mayorov, V. I. Reforma gosudarstvennogo kontrolya i nadzora v Rossiyskoy Federatsii: vnedreniye risk-oriyentirovannogo podkhoda [Reform of state control and supervision in the Russian Federation: the introduction of a risk-based approach] / V. I. Mayorov // Aktual'nyye voprosy kontrolya i nadzora v sotsial'no znachimykh sferakh deyatel'nosti obshchestva i gosudarstva : Materialy III Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Nizhniy Novgorod, 29—30 iyunya 2017 g. / otvetstvennyy redaktor A. V. Martynov. ― Nizhniy Novgorod, 2017.
  3. Makareyko, N. V. Risk-oriyentirovannyy podkhod pri osushchestvlenii kontrolya i nadzora [Risk-based approach in the implementation of control and supervision] / N. V. Makareyko // Yuridicheskaya tekhnika. ― 2019. ― № 13. ― S. 225—229.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: