Статья

Sergey V. Sekushin. Retrospective review of the development of legal regimes of railway property and modern regulation in Russia

UDK: 656.2


Sergey V. Sekushin - Deputy CEO of the Joint-Stock Company “Institute of Transport Economics and Development”


Abstract. The current paper has article provided a retrospective historical analysis of public relations governing the ownership of railways in Russia and abroad. There has been made a comparative review of the entire spectrum of possible legal regimes for the use of public railway infrastructure facilities in modern Russia (using the examples of JSC “Russian Railways”, Joint Stock Company “Railways of Yakutia”, “Yamal Railway Company”, etc.), including projects of new lines developed on the basis of public-private partnership.


Keywords: history of railway transport; ownership of railways; legal regime of property; restriction of property rights; industry reforming.


References:

  1. Borzenko, A. A. Kontsessiya zheleznodorozhnogo prava: Opyt sravnitel'no-zakonodatel'nogo issledovaniya [Concession of railway law: Experience of comparative legislative research] / A. A. Borzenko. ― Moskva : Kniga po trebovaniyu, 2019.
  2. Veshchnyye prava na zemlyu v izbrannykh fragmentakh iz Digest Yustiniana [Property rights to land in selected fragments from Justinian's Digest] / perevod s latinskogo i otvetstvennyy redaktor L. L. Kofanov — Moskva : Statut, 2006.
  3. Karazhde-Iskrov, N. P. Seriya nauchnykh monografiy [A series of scientific monographs] / N. P. Karazhde-Iskrov. ― Irkutsk, 1927. — № 2.
  4. Kozlikhin, I. YU. Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy: ot sofistov do Gegelya : uchebnik [History of political and legal doctrines: from the sophists to Hegel] / I. YU. Kozlikhin. ― Sankt-Peterburg, 2005.
  5. Krupko, R. S. Zakonodatel'noye regulirovaniye zheleznodorozhnykh kontsessiy v Zapadnoy Yevrope i Rossiyskoy imperii v XIX veke: istoriko-pravovoye issledovaniye : dis. … kand. yurid. nauk [Legislative regulation of railway concessions in Western Europe and the Russian Empire in the 19th century: historical and legal research] / R. S. Krupko. ― Kaliningrad, 2011 // https://www.dissercat.com/content/zakonodatelnoe-regulirovanie-zheleznodorozhnykh-kontsessii-v-zapadnoi-evrope-i-rossiiskoi-im.
  6. Kulikov, A. V. Obshchiy kurs transporta : uchebnoye posobiye [General course of transport] / A. V. Kulikov, S. A. Shiryayev, L. B. Mirotin. ― Volgograd : VolgGTU, 2016.
  7. Levin, D. YU. Istoriya zheleznodorozhnogo transporta : uchebnoye posobiye [History of railway transport] / D. YU. Levin. ― Rostov na Donu : Feniks, 2018.
  8. Sukhanov, Ye. A. Veshchnoye pravo: nauchno-poznavatel'nyy ocherk [Property law: scientific and educational essay] / Ye. A. Sukhanov. — 2-ye izd., ster. — Moskva : Statut, 2021.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: