Статья

Oksana Iv. Mamina, Evgeny Al. Nesterov. Federal state control (supervision) in the field of transport security: public legal nature and review of law enforcement practice

UDK: 342.951


Oksana Iv. Mamina - Candidate of Law, associate professor, Russian University of Transport (MIIT)

Evgeny Al. Nesterov - Candidate of Law, head of the Law Institute, Russian University of Transport (MIIT)


Abstract. The question of the essence and nature of supervisory activities is under constant attention of modern legal scholars and legal practitioners. Supervision is one of the tools of public administration, which is used to establish and enforce general and special legal order as the implementation of the principle of legality. The current paper deals with the study of approaches to understanding the category of “supervision” in general and federal state control (supervision) in the field of transport security, as one of the types of administrative supervision, a way to enforce constitutional law and order and security. There has been given statistics on law enforcement practice for this type of supervision for 2022 and the analysis of its materials.


Keywords: public legal regulation; enforcing law; state control (supervision); transport security; law enforcement practice; administrative responsibility.


References:

  1. Agamagomedova, S. A. Risk-oriyentirovannyy podkhod pri osushchestvlenii kontrol'no-nadzornoy deyatel'nosti: teoreticheskoye obosnovaniye i problemy primeneniya [Risk-oriented approach in the implementation of control and supervisory activities: theoretical justification and problems of application] / S. A. Agamagomedova // Sibirskoye yuridicheskoye obozreniye. — 2021. — № 18(4). — S. 460―470.
  2. Zemlin, A. I. Aktual'nyye voprosy administrativno-pravovogo regulirovaniya otnosheniy v sfere obespecheniya transportnoy bezopasnosti [Current issues of administrative and legal regulation of relations in the field of ensuring transport security] / A. I. Zemlin, A. S. Skaridov, O. I. Mamina // Administrativnoye pravo i protsess. — 2022. — № 8. — S. 62―66.
  3. Mamina, O. I. Pravovaya priroda nadzora i nadzornoy deyatel'nosti kak sposoba obespecheniya konstitutsionnogo printsipa zakonnosti [The legal nature of supervision and supervisory activities as a way to ensure the constitutional principle of legality] / O. I. Mamina, A. S. Semicheva // Vestnik Akademii prava i upravleniya. — 2019. — № 2(55). — S. 25―29.
  4. Nesterov, Ye. A. Znacheniye risk-oriyentirovannogo podkhoda, obyazatel'nogo monitoringa i modeli upravleniya riskami pri osushchestvlenii kontrol'no-nadzornoy deyatel'nosti na transporte [The importance of a risk-oriented approach, mandatory monitoring and risk management model in the implementation of control and supervisory activities in transport] / Ye. A. Nesterov // Regulirovaniye pravootnosheniy v sfere publichnogo upravleniya: voprosy teorii i praktiki (k 25-letiyu Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta pravosudiya) : Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Sankt-Peterburg, 21 aprelya 2023 goda. — Sankt-Peterburg : Tsentr nauchno-proizvodstvennykh tekhnologiy «Asterion», 2023. — S. 216-219.
  5. Tetkin, D. V. Zakonnost' kak kharakteristika kachestvennogo sostoyaniya pravovoy sistemy [Legality as a characteristic of the qualitative state of the legal system] / D. V. Tetkin // Pravo: istoriya i sovremennost'. — 2018. — № 3. — S. 65―68.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: